Regulamin biegu „Mały Patriota”

1. Cel imprezy:
Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży,
Promocja Miasta Luboń,
Propagowanie patriotyzmu, upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Organizator: Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza

3. Termin i miejsce: Biegi odbędą się 5 listopada 2017 r. (niedziela) od godziny 12:00 Stadion miejski w Luboniu przy ul.Rzecznej. Trasy poszczególnych biegów będą wytyczone na bieżni.

4. Warunki uczestnictwa: Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 01 października do dnia 16 października. Udział dzieci w biegu kosztuje 10,00 zł. Opłatę wpisową należy przelać na konto nr 90114020040000350276617957 Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza, 62-030 Luboń, ul. Sobieskiego 2; w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. W ciągu 3 dni od dokonania rejestracji rodzic/opiekun ma obowiązek uiścić opłatę startową. Po wyżej wymienionym czasie zapisany, a nie opłacony zawodnik zostanie usunięty z listy startowej. W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzyma: numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie. Dzieci są zgłaszane przez rodziców lub opiekunów- poprzez wypełnienie formularza i zgodę rodzica. O udziale dziecka w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę uznania rachunku bankowego organizatora. Zgłoszone dziecko będzie widniało na liście startowej w ciągu 72 godzin od opłacenia opłaty startowej. W dniu zawodów, należy odebrać numer startowy w godzinach 10:30 do 11:30. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia udziału jego dziecka na własną odpowiedzialność.

5. Harmonogram zawodów:
Biegi odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:
Bieg 100 m
- dziewczynki w wieku do 4 lat start godz.12:00 (limit 40 osób),
- chłopcy w wieku do 4 lat start godz.12:10 (limit 40 osób),
Bieg 150 m
- dziewczynki w wieku 5-6 lat start godz.12:20 (limit 35 osób),
- chłopcy w wieku 5-6 lat start godz.12:30 (limit 35 osób),
Bieg 600 m
– dziewczynki w wieku 7-9 lat start godz. 12:40 (limit 30 osób),
- chłopcy w wieku 7-9 lat start godz. 12:50 (limit 30 osób),
Bieg 800 m
– dziewczynki w wieku 10-12 lat start godz.13:00 (limit 30 osób),
– chłopcy w wieku 10-12 lat start godz.13:10 (limit 30 osób),
Bieg 1600 m
– dziewczynki w wieku 13-15 lat start godz.13:20 (limit 15 osób),
– chłopcy w wieku 13-15 lat start godz.13:30 (limit 15 osób).
O przynależności do kategorii wiekowej, decyduję rocznik urodzenia.
W przypadku małej liczby uczestników biegi dziewczyn i chłopców będą na danym dystansie połączone ( z zachowaniem podziału na płeć dla pierwszej trójki na mecie)

6. Nagrody:
W kategoriach wiekowych od 5-6 lat w górę nagrodzona zostaje pierwsza trójka, osobno chłopcy i dziewczynki. Warunkiem sklasyfikowania jest samodzielne pokonanie trasy. Nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna. Dekoracja odbędą się po zakończeniu biegów około godziny 13:45. W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzyma pakiet startowy wraz z numerem , pamiątkowy medal na mecie oraz ciepły posiłek.
UWAGA:
Na dystansie 100m dla dzieci w wieku do 4 lat, dopuszczalny jest start rodzica z dzieckiem. Z tej racji pierwsza trójka na mecie nie będzie wyróżniona. Kategoria ta ma charakter zabawowo-edukacyjny.

7. Postanowienia Końcowe:
Organizator nie zapewnia szatni w dniu biegu.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku nie wyczerpania limitu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.
Organizatorzy Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza